Termovnizní snímkování a měření povrchových teplot

Pro správný návrh opatření odstraňujících poruchy objektu, jako je například vznik plísní, je velmi podstatné přesně znát, kde v konstrukci se tato kritická místa nacházejí. Proto provádíme měření úniků tepla dvěma metodami.

Termovizní snímkování

Termovizní snímkování (termovize) je metoda, při které se použitím speciální termokamery dají odhalit tepelné mosty. Tepelný most je místo, kde dochází ke zvýšenému úniku tepelné energie. Je tímto způsobem možné zjistit slabá místa tepelné izolace, oken nebo konstrukce. Ze snímků může být například patrné, kde se na konstrukci nachází tepelný most.

Termovizní snímkování ukáže, která opatření jsou potřeba provést ke snížení úniků tepla z budovy a tím i spotřeby energie.

Metodu je vhodné provádět za příznivých okrajových podmínek (například v zimě) zároveň s měřením povrchových teplot.

Měření povrchových teplot

Při termovizním snímkování dostaneme představu o tom, kde se nacházejí tepelné mosty. Nicméně k důkladné analýze stavu potřebujeme znát přesné hodnoty fyzikálních veličin, například vlhkosti nebo povrchové teploty.

K měření teploty se používají speciální termočlánky. Z naměřených hodnot dokážeme vyhodnotit vzájemné závislosti a přesně určit kroky nutné k napravení nežádoucího stavu konstrukce.

Podobně jako při termovizním snímkování je tato metoda náročná na příznivost okolních podmínek v okamžiku měření.